Λύσεις Backup συνοπτικός οδηγός

Λύσεις Backup, συνοπτικός οδηγός.

Ακολουθεί μια κατά το μέτρο του δυνατού περιληπτική αλλά πολύ περιεκτική συγκριτική ανάλυση των συχνότερων λύσεων στο θέμα του Backup. Εμφανίζονται ξεκάθαρα τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της κάθε λύσης έναντι των υπολοίπων, για να μπορείτε με τρόπο σαφή και ευδιάκριτο να αποφασίσετε τη λύση που σας ταιριάζει, γνωρίζοντας επακριβώς τι συνεπάγεται η επιλογή σας.

Η σύγκριση γίνεται στον κοινό παρονομαστή των εξής 6 παραγόντων:

►Κόστος
►Χρόνος που αφιερώνει ο χρήστης
►Χρόνος επαναφοράς
►Επίπεδο ασφάλειας
Ιστορικότητα
Κανόνας των τριών σημείων

  • USB αποθηκευτικά μέσα (3 / 3)
αποθηκευτικά μέσα

Πλεονεκτήματα:

- Χαμηλό κόστος.
- Σύντομη επαναφορά.
- Δυνατότητα εφαρμογής του κανόνα των τριών σημείων.

Μειονεκτήματα:

- Ο χρήστης αφιερώνει πολύ χρονο.
- Πολύ χαμηλό επίπεδο ασφάλειας.
- Απουσία Ιστορικότητας.

  • Εφεδρικό τοπικό μηχάνημα (3 / 3)
spare

Πλεονεκτήματα:

- Μέτριο κόστος.
- Σύντομη επαναφορά.
- Δυνατότητα Ιστορικότητας.

Μειονεκτήματα:

- Ο χρήστης αφιερώνει πολύ χρονο.
- Πολύ χαμηλό επίπεδο ασφάλειας.
- Δεν εφαρμόζεται ο Κανόνας των τριών σημείων.

spare

Πλεονεκτήματα:

- Ο χρήστης δεν αφιερώνει χρονο.

Μειονεκτήματα:

- Υψηλό κόστος.
- Μικρή δυνατότητα ιστορικότητας.
- Αργή επαναφορά.
- Πολύ χαμηλό επίπεδο ασφάλειας.
- Δεν εφαρμόζεται ο Κανόνας των τριών σημείων.

spare

Πλεονεκτήματα:

- Ο χρήστης δεν αφιερώνει χρονο.
- Πλήρης εφαρμογή του κανόνα των τριών σημείων.
- Χαμηλό κόστος.
- Υψηλό επίπεδο ασφάλειας.
- Άμεση επαναφορά.
- Ιστορικότητα.

Μειονεκτήματα:

Δεν υπάρχουν. Αν πιστεύετε το αντίθετο, θα χαρούμε πολύ να μας τα υποδείξετε εσείς.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση δεν επαναπαύεται σε έναν από τους παραπάνω τρόπους και επιλέγει να τρέχει ταυτόχρονα συνδυασμούς αυτών:

  • USB αποθηκευτικά μέσα & Εφεδρικό τοπικό μηχάνημα (3 / 3)
spare

Πλεονεκτήματα:

- Άμεση επαναφορά.
- Δυνατότητα Ιστορικότητας.
- Δυνατότητα εφαρμογής του κανόνα των τριών σημείων.

Μειονεκτήματα:

- Ο χρήστης αφιερώνει πολύ χρονο.
- Υψηλό κόστος.
- Μέτριο επίπεδο ασφάλειας.

  • Cloud Storage Υπηρεσίες & USB αποθηκευτικά μέσα (2 / 5)
spare

Πλεονεκτήματα:

- Ίσως άμεση επαναφορά.
- Δυνατότητα εφαρμογής του κανόνα των τριών σημείων.

Μειονεκτήματα:

- Ο χρήστης αφιερώνει πολύ χρονο.
- Υψηλό κόστος.
- Μέτριο επίπεδο ασφάλειας.
- Ίσως αργή επαναφορά.
- Απουσία Ιστορικότητας.

  • Cloud Storage Υπηρεσίες & Εφεδρικό τοπικό μηχάνημα (3 / 4)
spare

Πλεονεκτήματα:

- Ίσως άμεση επαναφορά.
- Πλήρης εφαρμογή του κανόνα των τριών σημείων.
- Δυνατότητα Ιστορικότητας.

Μειονεκτήματα:

- Ο χρήστης αφιερώνει πολύ χρονο.
- Υψηλό κόστος.
- Χαμηλό επίπεδο ασφάλειας.
- Ίσως αργή επαναφορά.

  • Cloud Storage Υπηρεσίες, USB αποθηκευτικά μέσα & Εφεδρικό τοπικό μηχάνημα (4 / 2)
spare

Πλεονεκτήματα:

- Άμεση επαναφορά.
- Πλήρης εφαρμογή του κανόνα των τριών σημείων.
- Υψηλό επίπεδο ασφάλειας.
- Δυνατότητα Ιστορικότητας.

Μειονεκτήματα:

- Ο χρήστης αφιερώνει πολύ χρονο.
- Πολύ υψηλό κόστος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Με κάθε νέα προσθήκη που κάνει μια επιχείρηση προκειμένου να ισχυροποιήσει το Backup Plan της, στη συνέχεια βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχώς αυξανόμενα κόστη και με δέσμευση εργατοωρών οι οποίες θα μπορούσαν να διοχετευθούν στην παραγωγή. Με δεδομένο ότι ένα στιβαρό Backup Plan είναι απαραίτητο, κάθε ορθολογικά σκεπτόμενη επιχείρηση θα πρέπει να αναθέσει σε κάποιον εξωτερικό πάροχο, όπως η Backup Experts, την καθημερινή διεξαγωγή των διαδικασιών Backup. Ο εξωτερικός πάροχος από την πλευρά του μπορεί με τις ίδιες υποδομές και εργατοώρες να φέρει εις πέρας τις διαδικασίες Backup όχι μιας, αλλά πολλών επιχειρήσεων. Έπειτα η εξοικονόμηση πόρων που θα κάνει η επιχείρηση αναθέτωντας τις διαδικασίες Backup σε έναν προσιτό Cloud Backup πάροχο όπως η Backup Experts, θα αντισταθμίσουν το μηνιαίο κόστος της Backup υπηρεσίας.

Επιστροφή